Artist: Nakasone Battalion, Nakasone Haiji
Artist: Chiba Toshirou
Artist: Chiba Toshirou
Artist: Butcha-U