Artist: Akuochisukii Sensei, Akuochisukii Kyoushitsu
Artist: Sugarbt, Jukusei Kakuzatou