Artist: Honey Bump, Nakatsugawa Minoru
Artist: Leopard, Doreporu
Artist: Leopard, Dorepooru
Artist: Ohkura Bekkan
Artist: Kogawa Masayoshi, Tsurikichi Doumei