Someoka Yusura

Super Smash Bros.
Artist: Pink Doragon, Someoka Yusura