Shousan Bouzu
Zetsubou Shiromuji, Shioyama Bou

Hentai Magazine Chapters
Artist: Shousan Bouzu